Nov popis zalog oziroma inventuro lahko izvedemo skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Nova inventura, ki nam opdre novo potrditveno okno. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

  • Naziv – naziv inventure je podatek za lažjo naknadno interno identifikacijo;
  • Datum – datum in ura popisa zalog, ki mora biti skladna s časom popisa za aktualno računalniško stanje pregleda zalog;
  • Skladišče – skladišče nabavnih artiklov, ki so zajeti v popis zalog;
  • Poslovna enota – poslovna enota, kjer je opravljen popis zalog;
  • Predloga – predloga inventurnega lista, po kateri je oprevljen popis zalog;
  • Izvajalci – seznam izvajalcev popisa zalog za lažjo naknadno interno identifikacijo;

Po vnosu vseh parametrov je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu nove inventure je ključnega pomena pravilna nastavitev vnosnega polja Datum. V kolikor datum in ura popisa ne bosta pravilno nastavljena, lahko pride do nepričakovanega odstopanja pri vrednostih zalog, prav tako pa bo vrednotenje zalog v prihodnje napačno identificirano ter vodeno. Priporočamo, da pred nadaljevanjem vnosa inventure dodatno preverite nastavljen datum in uro, sam popis pa izvedete po opravljenem dnevnem zaključku blagajne ali pa pred otvoritvijo poslovnega dne. Praviloma izvedite popis zalog po opravljenem dnevnem zaključku in ob tem upoštevajte, da mora biti ura v vnosnem polju nastavljena na čas po času zaključka, priporočamo da zaradi manjše verjetnosti napake pustite uro nastavljeno na 23:58.

V naslednjem preglednem oknu v stolpec Količina vnesemo popisano količino nabavnih artiklov. V kolikor želimo z delom vnosa inventure nadaljevati kasneje lahko inveturo shranimo in zapremo, brez da bi se že vrednostno upoštevala s klikom na gumb Shrani in zapri.

V kolikor so vse količine iz popisa zalog pravilno vnesene, nadaljujemo s potrditvijo popisa zalog s pritiskom na gumb Primerjava stanja.

V naslednjem preglednem oknu nam program izvede primerjalno analizo s popisano količino in računalniško vodeno zalogo ter identificira odstopanja. Inveturo lahko obravnavamo na dva načina:

  • Standardna inventura – popis zalog je obravnavan kot inveturni popravek, ki bo pretekle računalniške zaloge prepisal z vrednosmi iz te inventure, to pomeni, da bodo od nastavljenega datuma ter ure veljale popisane količine in vrednosti iz tega popisa zalog. Inventuro kot standardo označimo tako, da obkljukamo možnost Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;
  • Interna inventura – popis zalog je zabeležen in obravnavan le informativno, to pomeni, da popisane vrednosti ne bodo vplivale na obstoječe vrednosti računalniških zalog; Inventuro kot interno označimo tako, da ne obkljukamo možnisti Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;

Za potrditev inventure je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.